logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2063

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
105/37 หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ที่ตั้งโครงการ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวงเลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนพัฒนพงศ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง เลขที่ 28 หมู่ 4 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120
ที่ตั้งโครงการ
508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Banner2
Banner3
Banner4

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3