• GHG 1905x420
  • Slide Mb Ghg

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme | LESS)

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

(Partnership for Market Radiness)

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดและการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด

jcm logo

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

(Joint Crediting Mechanism | JCM)

JCM เป็นกลไกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัท/หน่วยงานในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย
ในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการให้กับฝ่ายญี่ปุ่น

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก JCM

26 มีนาคม 2563
ประกาศ !!! โครงการ JCM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง อบก. ...
13 สิงหาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Third Party Entity under the Joint Crediting Mechanism ตามที่ประเทศไทย ...
08 สิงหาคม 2562
การประชุมสัมมนา เรื่อง Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand Accelerating Prom ...

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

(CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM CDM)

เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก CDM

04 ธันวาคม 2562
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม คลิก!!
04 ตุลาคม 2562
UNFCCC แนะนำผู้พัฒนาโครงการ CDM ที่มีคาร์บอนเครดิต (CERs) และต้องการขาย CERs ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร ...
09 สิงหาคม 2562
แบบประเมินความพึงพอใจ คลิก!!!